Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

  • Informacja

    Monitoring dostępnych środków unijnych, sporządzony przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.
  • Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18

    Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi<br>w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.<br>Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego<br>i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne*.