Informacja

DODATKOWE INFORMACJE O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH KRAJOWYCH stan na dzień 04.06.2018 roku

 

SZD.SPR.SZ.1.2018                                                                 Dzierżoniów, dnia 04.06.2018 r.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH KRAJOWYCH
– stan na dzień 04.06.2018 roku

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą drugi nabór Wniosków
o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Realizatorem projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (zwanego dalej „Projektem”), prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie (Lider) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Partner). Celem Projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw  z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R
i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych. Projekt wspiera realizację usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, prowadzonych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o charakterze doradczym, jak i wsparcie finansowe. Projekt przyczynia się do rozwoju innowacji w sektorze MMŚP
w postaci nowych bądź ulepszonych produktów lub usług, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

 

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

1) konsultacje i doradztwo w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi,
2) wsparcie w formie Grantu przekazywane Grantobiorcy przez Grantodawcę przeznaczone  na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz Przedsiębiorcy przez Wykonawcę Usługi.

 

Usługa może obejmować:

a) audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Grantobiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
b) usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu  lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz
w zakresie optymalizacji produktu, np.: opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych  lub nowego projektu wzorniczego; Usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych; wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych  lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Grant w ramach Projektu jest Przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

1) posiada siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiada wpis  do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (CEiDG),

2) spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I  do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 
3) jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 488) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),

4) nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa,

5) nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 

Na wartość całkowitą Usługi składać się będzie:

1) Wkład Grantodawcy, stanowiący wartość dofinansowania w postaci Grantu w wysokości 90% wartości netto Usługi, z czego 85% dofinansowania stanowią środki EFRR, a 15% środki budżetu Województwa Dolnośląskiego,

2) Wkład Grantobiorcy, stanowiący jego środki własne w wysokości 10% wartości netto Usługi,

3) Podatek VAT.

 

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 90% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 10% wartości netto Usługi. Niemniej kwota dofinansowania nie może wynieść więcej niż
73 815,00 zł.

 

Grantodawca przewiduje termin naboru Wniosków od 01 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Link do zapoznania się:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaski-bon-na innowacje/aktualnosci/artykul/drugi-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-projektu-pn-dolnoslaski-bon-na-innowacje/

 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki ogłasza nowy nabór w ramach programu Interreg Polska – Saksonia.

Celem programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Środkami programu można dofinansować działania z zakresu turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, transportu, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy instytucji 
i mieszkańców obszaru wsparcia.

Dofinansowanie mogą otrzymać przede wszystkim projekty dot. współpracy w dziedzinie administracji oraz współpracy obywateli (w szczególności nawiązywanie i ułatwianie współpracy między instytucjami i obywatelami), a także współpracy w dziedzinie ekologii.

Projekty składane w ramach programu muszą być realizowane wspólnie przez partnerów
z Polski i Saksonii. Nadsyłane projekty powinny być gotowe do realizacji oraz przynosić korzyści po obu stronach granicy.

 

O środki mogą starać się organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia, organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego, jednostki administracji państwowej, regionalnej
i lokalnej oraz instytucje im podległe, pomioty realizujące zadania pożytku publicznego,
a także  małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Wniosek o dofinansowanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.plsn.eu.

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu - 50 tys. EUR.

Do dyspozycji potencjalnych wnioskodawców przeznaczonych zostało 4,2 mln EUR (ponad 18 mln zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samym zostaną wyczerpane wszystkie dostępne środki w osi priorytetowej IV. Jest to ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania na współpracę instytucji i obywateli.

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych to 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wnioski będzie można składać do 29 czerwca 2018 roku.

 

Link do zapoznania się:

http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14392,Nowy-nabor-w-ramach-programu-Interreg-Polska-Saksonia-otwarty.html

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Zjawin  

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.