Informacja

DODATKOWE INFORMACJE O ŚRODKACH KRAJOWYCH 30.07.2018r.

 

DODATKOWE INFORMACJE O ŚRODKACH KRAJOWYCH 30.07.2018r.

 

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Turystyka wiejska – konkurs

Na wsi najlepiej − 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, w którym Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

Jako zwycięzca skorzystasz z całego wachlarza działań promocyjnych. Otrzymasz wyjątkową szansę, by zaprezentować swoją praktykę w albumie, który ukaże się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Odwiedzą Cię fotograf i bloger turystyczny. Efekty sesji fotograficznej pozwolą Ci wzbogacić promocję oferty. A wpisy na blogach i relacje filmowe zobaczą tysiące osób interesujących się podróżami. Podziel się swoim doświadczeniem i pokaż magię polskiej wsi.

Z atrakcyjnymi miejscami i usługami świadczonymi przez laureatów konkursu będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych. Celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego w Polsce katalogu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów.

Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi należy wysyłać do 3 sierpnia 2018 r., godz. 23.59.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.nawsinajlepiej.polska.travel.

Operacja „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowana na zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

 

Link: https://www.gov.pl/rolnictwo/turystyka-wiejska-konkurs

 

2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał program Mosty dla Regionów. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

 

Podpis premiera pod uchwałą rządu oznacza, że Mosty dla Regionów stały się oficjalnym programem rządowym. W programie przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia. W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ich realizacja zależy od decyzji samorządów. Program jest otwarty - swoje propozycje projektów mogą zgłaszać wszystkie samorządy.

Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

 

Link: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-program-mosty-dla-regionow/

 

  

3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Samorządy mogą wprowadzić bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

 • Parlament kończy prace nad ustawą o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.
 • Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządowców do przygotowania uchwał w sprawie bonifikat przy przekształceniu gruntów mieszkaniowych w użytkowaniu wieczystym.

Wiceminister Artur Soboń zaapelował do samorządów o rozpoczęcie prac nad atrakcyjnymi warunkami przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na gruntach użytkowanych w celach mieszkaniowych. Apel ma związek z toczącymi się w Senacie pracami nad ustawą, której rządowy projekt powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wiceminister przypomniał, że bonifikaty w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa określa ustawa, a na gruntach samorządu określą je rady i sejmiki. Ocenił, że ze względu na okres przedwyborczy - kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad i sejmików mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców. Zachęcał do tego, by przyjęto wysokie bonifikaty, aby przekształcenie było jak najtańsze i jak najlepsze dla mieszkańców.

Bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa i samorządowych

Ustawa o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów daje samorządom podstawę do ustalenia korzystnych dla mieszkańców warunków przekształcenia.

MIiR apeluje o wprowadzenie przy przekształceniu gruntów samorządowych zachęt podobnych jak ustawowe przewidziane dla oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo "z góry". W odniesieniu do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego rada albo sejmik w uchwale określa wysokość ewentualnej bonifikaty od tej opłaty.

Likwidacja użytkowania wieczystego

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Równocześnie rząd przygotowuje rozwiązania, które umożliwią docelowe zastąpienie prawa użytkowania wieczystego, ale to wymaga uzgodnień z Komisją Europejską.

Ustawa jest odpowiedzią na problemy z przekształcaniem praw użytkowania wieczystego na mocy obowiązującej ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ustawa ta, w niektórych sytuacjach, nie zapewnia właścicielom lokali w budynkach wielolokalowych faktycznej możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu.

Link: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/samorzady-moga-wprowadzic-bonifikaty-przy-przeksztalceniu-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc/

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  25.07.2018 r.

Link: http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,307,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2018.html

 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

25.07.2018 Kategoria: 9 Włączenie społeczne, 9.1 Aktywna integracja, Nabory wniosków, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Planowane, Wiadomości

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 25.07.2018 r. ogłosił konkurs nr
RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A – drugi typ operacji oraz 9.1. C) w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Link: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-9-1-1-aktywna-integracja-2/

 

6. Serwis Samorządowy PAP

Będzie bezpiecznik. Resort edukacji nieco ustąpił ws. szkolnych stołówek


Resort edukacji zgodził się na przesunięcie o rok obowiązku zapewniania przez szkoły gorącego posiłku. Rozważy też wprowadzenie warunku liczby chętnych uczniów.

Nowe obowiązki samorządów związane ze stołówkami szkolnymi stał się jednym ze spornych punktów podczas opiniowania przez stronę samorządową projektu nowelizacji Prawa oświatowego.

Gdzie zjeść

Zgodnie z projektem od września 2019 r. w każdej szkole podstawowej będzie musiało być pomieszczenie, umożliwiające spokojne zjedzenie posiłku.

Z danych MEN wynika, że większość szkół już obecnie posiada odpowiednią infrastrukturę i warunki do zapewnienia wydawania posiłków. „W pozostałych przypadkach realizacja przepisu wymagała będzie dokonania pewnych czynności techniczno-organizacyjnych w celu stworzenia uczniom bezpiecznych warunków do spożywania posiłków” – wskazał resort w Ocenie Skutków Regulacji.

Z takim przedstawieniem sprawy nie zgadzają się samorządowcy. Ich zdaniem ankieta MEN nie oddaje rzeczywistego stanu.

„Należałoby zapytać, czy powierzchnia tych stołówek umożliwia spożycie posiłku każdemu uczniowi szkoły. Jeżeli stołówka mieści 180 konsumentów, a szkoła liczy 600 uczniów, to w ciągu 40 minut nie uda im się przewinąć” – wskazywał Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

Jego zdaniem w wielu szkołach ten przepis nic nie zmieni, ale dla wielu będzie to zadanie zupełnie nowe.

„W wielu miejscach w Polsce trzeba będzie budować, rozbudowywać, tworzyć zupełnie na nową te bazę żywieniową. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że takie rozwiązania są potrzebne, natomiast chcemy wskazać problemy nie tylko organizacyjne, które się z tym wiążą” – podkreślił Olszewski.

Jak zaznaczył, szkoły już borykają się z problemami lokalowymi, bo reforma edukacji wymusiła na samorządach zapewnienie dodatkowych pomieszczeń do nauki.

Samorządowcy chcieli też mieć pewność, że „pomieszczenie umożliwiające bezpieczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole” nie musi być oddzielnym pomieszczeniem, różnym np. od świetlicy szkolnej.

„Nigdzie nie jest powiedziane, że to będzie musiało być odrębne pomieszczenie” – uspokajała wiceminister edukacji Marzena Machałek. „Ale jeśli szkołę stać na takie odrębne pomieszczenie, to będzie je miała; jeżeli będzie chciała budować stołówkę, to dostanie na to pieniądze [z programu „Stołówka szkolna+”] – powiedziała.

Co zjeść

Projekt nowelizacji zakłada również, że podstawówki będą miały obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku. Te przepisy miały zgodnie z pierwotną propozycją MEN wejść w życie 1 września 2021 r.

„Przyjęliśmy rozwiązanie, żeby odroczyć obowiązywanie tego zapisu o rok, tak żeby był czas na przygotowanie się samorządów” – poinformowała wiceminister Marzena Machałek. Na zorganizowanie posiłków w szkołach będzie więc czas do 1 września 2022 r.

Strona samorządowa zwróciła się też do ministerstwa o wprowadzenie „bezpiecznika”.

„Chodzi o bezpiecznik logiki. Jeżeli w stuosobowej szkole będzie pięcioro chętnych, to dla tych pięciorga dzieci catering będzie bardzo drogi. Wprowadźmy do ustawy jakiś wskaźnik” – apelował Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Wiceminister Machałek zadeklarowała, że MEN weźmie to pod uwagę w dalszych pracach nad projektem. „Zastanowimy się nad takim zapisem, żeby samorządy mogły odstąpić od obowiązku organizacji posiłków, w sytuacji kiedy nie wykreuje się taka potrzeba” – powiedziała. „Nie chcemy, żeby to była furtka do uciekania przed tym obowiązkiem. Ale też nie chcemy, żeby dochodziło do absurdalnych sytuacji, że jest mała szkoła, nie ma chętnych, a jest jadalnia i dowożony catering” – wskazała.

Obiad w szkole ma być dobrowolny i odpłatny. Ale koszty utrzymania stołówki, w tym wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń w całości muszą być pokryte z budżetu jst. Uczniowie korzystający z posiłku wnoszą wyłącznie opłaty za tzw. „wsad do kotła”.

Strona samorządowa zgłosiła do projektu nowelizacji, która w głównej mierze dotyczy szkolnictwa zawodowego, 55 uwag. Większość została przez MEN uwzględniona. Zespół ds. edukacji KWRiST wstrzymał się z zaopiniowaniem projektu do czasu sformułowania nowego brzmienia dyskutowanych przepisów.

 

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/184947/Bedzie-bezpiecznik--Resort-edukacji-nieco-ustapil-ws--szkolnych-stolowek

7. Serwis Samorządowy PAP

Zmiany w ŚDS. MRPiPS chce dostosowania domów samopomocy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu


Wprowadzenie nowego typu Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu – D, a co za tym idzie zmianę standardów świadczonych usług, standardów wyposażenia oraz zmianę wskaźnika zatrudnienia w ŚDS - zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Według stanu na koniec 2016 r. w Polsce było 779 Środowiskowych Domów Samopomocy, 453 prowadziły jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty). ŚDS-y to placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w których osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. ŚDS oferuje indywidualne lub zespołowe treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych.

Teraz - w związku z wdrażaniem programu wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - MRPiPS chce zagwarantować miejsca w tych ośrodkach osobom ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną. "Osoby, o których mowa, nie znajdowały często miejsca w ŚDS" - wskazuje resort w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Dla tych osób resort chce wprowadzić nowy typ ŚDS – D - dla osób ze spektrum autyzmu. Jak podkreślono w uzasadnieniu, wyodrębnienie takiej jednostki jest konieczne w związku ze specyficznymi potrzebami osób ze spektrum autyzmu, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności, odpowiedniej organizacji przestrzeni np. wydzielone strefy aktywności, odpowiednie kolory, faktury, oświetlenie, wyciszenie, zabezpieczenia itp.

W domach miałyby zostać wyodrębnione specjalne pokoje wyciszeń, prowadzony byłby tam też trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Minimalna liczba uczestników w domu typu D miałaby wynosić 10 osób.

Zmianie miałby też ulec termin zamykania ŚDS-ów. Obecnie ośrodek może zostać zamknięty tylko w okresie ferii i wakacji, a zamknięcie wymaga uzgodnienia z uczestnikami zajęć. "W toku rozmów z kierownikami ŚDS, uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami ustalono, że preferują oni dowolność w ustalaniu terminu zamknięcia domu" - uzasadnia resort.

W nowelizowanym rozporządzeniu planuje się zastąpienie uzgodnienia - zasięgnięciem opinii. Rozwiązanie to spowoduje, że nie będzie dochodziło do sytuacji, że placówka nie może zostać zamknięta, gdyż jedna osoba nie wyraża na to zgody. Zamknięcie placówki służy wypoczynkowi uczestników, kadry oraz umożliwia np. przeprowadzenie remontów. Zachowano natomiast okres trwania zamknięcia, konieczność poinformowania o terminie zamknięcia jednostki prowadzącej lub zlecającej prowadzenie oraz wojewody.

Projekt rozporządzenia zmniejsza też wymogi dla kadry pracującej bezpośrednio z uczestnikiem ŚDS - tacy pracownicy musieliby posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a nie jak dotąd dodatkowo doświadczenie zawodowe w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. "Zmiana przepisu podyktowana jest przede wszystkim faktem, że ŚDS zwłaszcza w mniejszych miejscowościach mają coraz większe problemy z naborem kadry" - wskazuje resort.

Projekt zakłada też nowy wskaźnik zatrudnienia dla ŚDS, w którym przebywają osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu - ma on wynosić nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników. "Zmniejszenie wskaźnika w odniesieniu do tej grupy osób podyktowane jest zwiększonymi potrzebami opiekuńczymi oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zindywidualizowanego podejścia do każdego uczestnika z tej grupy"
Zmianie mają też ulec zasady zapewniania ciepłego posiłku, który będzie można kupić dla uczestników. Obecnie ŚDS w ramach terapii kulinarnej prowadzi treningi podczas których uczestnicy przygotowują taki posiłek. Może być on również przyznany w ramach zadania własnego gminy. Resort doszedł do wniosku, że po przyjęciu osób z niepełnosprawnością sprzężoną, mogą one mieć trudność z przygotowaniem przygotować dla siebie i innych posiłku w ramach terapii. Zdarza się też, że uczestnicy nie kwalifikują się do przyznania posiłku (przekraczają kryterium dochodowe) w ramach zadania własnego gminy. Dlatego też aby umożliwić wszystkim spożycie ciepłego posiłku, wprowadzono możliwość zakupienia go np. od firmy cateringowej.

Dostosowanie ŚDS do potrzeb osób ze spektrum autyzmu ma być sfinansowane z budżetów wojewodów, rezerw i dotacji celowych. Termin na dostosowanie domów do nowych standardów to koniec grudnia 2022 r.


Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184872/Zmiany-w-SDS--MRPiPS-chce-dostosowania-domow-samopomocy-do-potrzeb-osob-ze-spektrum-autyzmu

8. Serwis Samorządowy PAP

Jak świecić. Są wytyczne dla oświetlenia przejść dla pieszych

 

Minister infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Będą rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic.

„Wiele uwagi poświęcamy problemowi nadmiernej prędkości, jednak z badań ruchu drogowego wynika, że do zdarzeń w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, w godzinach w których, z uwagi na wcześnie zapadający zmierzch, jest ograniczona widoczność” – wskazuje minister Andrzej Adamczyk.

Jak podkreśla resort infrastruktury, jednym z rozwiązań technicznych, mogących wpłynąć na poprawę tego stanu, jest zastosowanie prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Dlatego minister infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia tych miejsc.

Wytyczne te będą rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg.

Założenia prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostały opracowane przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Obecnie stosowanych jest szereg rozwiązań umożliwiających oświetlenie obszaru przejścia dla pieszych (np. za pomocą opraw oświetlenia ulicznego) lub doświetlenia obszaru przejścia dla pieszych za pomocą opraw o specjalnych cechach oświetleniowych. Z praktyki oraz prowadzonych badań wynika, że nie zawsze realizują one założone funkcje oświetleniowe.

„Na potrzebę opracowania takich wytycznych wskazywali zarządcy i projektanci dróg. Na przestrzeni lat w Polsce funkcjonowały różne normy oświetleniowe, określające zasady i warunki stosowania oświetlenia ulicznego oraz stosowanego w obszarze przejść dla pieszych. Przepisy te definiowały ogólne zasady stosowania rozwiązań oświetleniowych w obszarze konfliktowym, za jakie uważane jest przejście dla pieszych. Nie precyzowały one jednak odpowiednio wymagań oraz nie uwzględniały poziomu zagrożenia niechronionych użytkowników dróg” – wyjaśnia dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski.

Ponadto w ostatnim okresie nastąpił znaczący rozwój efektywnych źródeł światła, konstrukcji opraw oświetleniowych i technologii obliczeniowych pozwalających na projektowanie opraw przeznaczonych do wybranych zastosowań oświetleniowych.

„Współczesne narzędzia komputerowe wspomagające projektowanie oświetlenia ulicznego pozwalają już na etapie koncepcyjnym ustalić warunki oświetleniowe na nowoprojektowanej ulicy” – zaznacza Rafalski.

Przygotowane opracowanie ma na celu stworzenie wytycznych dla projektantów, inwestorów i wykonawców oświetlenia przejść dla pieszych w celu zapewnienia wysokich standardów oświetlenia wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpieczeństwa pieszych.

Blisko połowa ofiar wypadków z udziałem pieszych w 2017 r. zginęła w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego. 90 proc. wszystkich pieszych, którzy doznali obrażeń na polskich drogach, zostało rannych również w takich miejscach. Na przejściach dla pieszych odnotowano 4091 wypadków, w których śmierć poniosło 259 osób, a 4029 zostało rannych.

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych dostępne są na www MI: https://www.gov.pl/infrastruktura/przejscia-dla-pieszych-beda-bezpieczniejsze.

 

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184884/Jak-swiecic--Sa-wytyczne-dla-oswietlenia-przejsc-dla-pieszych

9. Serwis Samorządowy PAP

Łapmy deszcz. Co mogą zrobić samorządy, by łagodzić skutki suszy i ulew?


Gromadząc deszczówkę, można łagodzić skutki suszy, a zarazem ograniczać ryzyko podtopień i powodzi. Są w Polsce miasta, które już to robią. Np. budując tzw. ogrody deszczowe.

U naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech, powszechne są beczki na deszczówkę. Niemcy robią to dla ekologii i dla oszczędności, z gospodarności. Ale i u nas taki sposób myślenia zaczyna się przyjmować. 44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest ich przystosowanie do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. W tym do zwiększonej – w związku z nimi - częstotliwości tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych, a więc m.in. częstszych susz i ulew. O wypracowanych przez nie, a niekiedy już zastosowanych, rozwiązaniach można poczytać na stronie internetowej projektu: http://www.44mpa.pl/

Do polskich pionierów w zagospodarowaniu wód opadowych należą m.in. Bydgoszcz i Łódź. Bydgoszcz realizuje właśnie spektakularny projekt, mający kosztować 216 mln zł (130 mln zł będzie pochodzić z unijnej dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko). Projekt - realizowany przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - ma „ograniczyć odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i zapewnić taką reorganizację przestrzeni miejskiej, aby miasto funkcjonowało jak +gąbka+ gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy”.

Podzielono go na dwa etapy. Pierwszy obejmuje m.in. budowę około 14 km nowych kanałów deszczowych, 6 zbiorników retencyjnych, 22 oczyszczalni ścieków deszczowych oraz urządzeń umożliwiających oczyszczenie i wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych.

Efektem całego przedsięwzięcia ma być około 37 tys. m3 retencjonowanej wody z opadów oraz wykorzystanie jej m.in. do podlewania zieleni miejskiej i wprowadzenia (po podczyszczeniu) do stawów lub oczek wodnych. Te rozwiązania mają ograniczyć podtopienia budynków oraz zalewanie ulic, a także zmniejszyć zużycie wody z sieci miejskiej do podlewania zieleni.

Ciekawym przykładem jest też Łódź. To bowiem w tym mieście powstawały pierwsze w Polsce ogrody deszczowe, które z zewnątrz wyglądają jak klomby, a kryją pod sobą szczelne, umieszczone w gruncie zbiorniki. Owe zbiorniki, poprzez odpowiednio dobrane warstwy - roślin, mieszanki ziemi z piaskiem, piasku i żwiru - zatrzymują deszczówkę i oczyszczają ją jednocześnie. Nadmiar wody z takiego zbiornika może być np. rozprowadzony rurami drenującymi na tereny zielone w najbliższym sąsiedztwie.

W Łodzi prowadzony był tez pilotażowy projekt „błękitno-zielonej sieci”, polegający m.in. na zwiększeniu naturalnej retencji wód opadowych. Warto przy tym wspomnieć, że naukowcy odkryli, iż zwiększenie liczby odkrytych zbiorników (np. stawów i sadzawek) i cieków wodnych w mieście może przyczynić się do zmniejszenia w nim zachorowalności na alergie, które są epidemią XXI wieku.
 
Łódzki samorząd, a ściślej jego spółka - Łódzka Spółka Infrastrukturalna, opracowała też – przy udziale Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk – i wydała poradnik dla mieszkańców pt. „Cenna deszczówka – krótki przewodnik o tym, jak zatrzymać ją działce”. Można z niego dowiedzieć się m.in., jak przygotować beczkę na deszczówkę, studnie chłonną, ogród deszczowy czy oczko wodne.

We Wrocławiu z kolei tamtejszy samorząd miejski zlecił naukowcom z uniwersytetu przyrodniczego opracowanie katalogu dobrych praktyk, poświęconego temu, jak wykorzystać wodę spływającą po deszczu z ulic i placów do kanalizacji. Wrocławski urząd miasta opublikował ten katalog na swojej stronie internetowej.

Warto przy tym wspomnieć, że w czasie deszczu w miastach ponad 50 proc. opadu odprowadzamy kanalizacją deszczową do rzek. W czasie suszy podlewamy trawniki i rabaty wodą, która przeznaczona jest do spożycia. Ma to wymierne skutki. Nie tylko płacimy za większe zużycie wody, ale także ponosimy koszty procesów jej oczyszczania i dostarczania. Tymczasem do podlewania trawnika wystarczy deszczówka.

- W miastach konieczna jest zmiana podejścia: zamiast ujmowania wód opadowych w systemy kanalizacji i odprowadzania ich do rzek, potrzebne jest zagospodarowanie ich w miejscu powstawania – mówi dr Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, liderka zespołu ekspertów opracowujących plany adaptacji do zmian klimatycznych w Kielcach i Lublinie. – Każdy plac i skwer może zostać zamieniony w klimatyczny ogród deszczowy, w którym gleba zatrzyma wodę, a roślinność pomoże w oczyszczaniu wód.

Ogród deszczowy pozwala zatrzymać wodę w glebie, ale także gromadzić w zbiornikach wodę deszczową, spływającą z dachów, ulic i placów. W czasie suszy woda ta może być wykorzystana do podlewania roślin. Ogrody deszczowe to także atrakcyjna przestrzeń publiczna.

W Polsce susz jest coraz więcej: w latach 1951-1981 wystąpiły one w naszym kraju 6 razy, a w latach 1982-2015 – 19 razy. Susza stanowi problem również dla miast, w których skutki braku opadów potęgowane są przez zabudowane powierzchnie. Przyspieszają one odpływ wody i powodują wysuszenie gleb i roślin.

Polska ma jedne z najmniejszych w Europie – w przeliczeniu na 1 mieszkańca - zasoby wód słodkich. Na jednego Polaka przypada średnio 1660 m3 wody na rok, podczas gdy średnio w krajach europejskich jest to 4560 m3/rok na mieszkańca. W przyszłości polskie miasta mogą mierzyć się z deficytem wody, tak jak miało to miejsce w Rzymie w 2016 r. Z powodu suszy nastąpiły tam ograniczenia w dostępie do wody dla mieszkańców.

 

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184954/Lapmy-deszcz--Co-moga-zrobic-samorzady--by-lagodzic-skutki-suszy-i-ulew-

 

10. Serwis Samorządowy PAP

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w dwóch konkursach: „Najlepszy Produkt Turystyczny” i „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.

Termin składania zgłoszeń w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikaty POT” upływa 5 października. W tym roku nagrody przyznawane będą w 4 kategoriach: Certyfikat POT (10 wyróżnień), Złoty Certyfikat POT, Certyfikat Internautów oraz Certyfikat Specjalny. Ta ostatnia kategoria, wprowadzona po raz pierwszy w obecnej edycji konkursu, została stworzona z myślą o produktach turystycznych, które posiadają duży potencjał turystyczny, ale nie zbudowały jeszcze sobie rozpoznawalnej marki na rynku.

- Certyfikaty POT to najbardziej prestiżowe wyróżnienie na polskim rynku turystyki, bardzo cenione zarówno w samej branży jak i przez turystów. To wyróżnienie dla produktów, które są perspektywiczne, które mają duży potencjał rozwoju i dużo znaczą dla gospodarki lokalnej. Bardzo dziękuję regionalnym organizacjom turystycznym za zaangażowanie w nasz konkurs, a właścicieli produktów turystycznych zachęcam do zgłaszania swojego udziału – mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Więcej informacji o konkursie: https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/polska-organizacja-turystyczna-po-raz-xvi-przyzna-prestizowe-certyfikaty#n

Drugi konkurs POT, pt. „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, ma na celu promocję turystyki na obszarach wiejskich. - Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju. Jestem przekonana, że ten konkurs przysłuży się podniesieniu wysokich już standardów branżowych oraz zwiększy zainteresowanie polskimi produktami turystyki wiejskiej – mówi wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych praktyk w turystyce wiejskiej w 4 kategoriach.
Projekty nagrodzone w tym konkursie zostaną objęte specjalną promocją, w której ramach znajdą się: wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz., wsparcie blogerów specjalizujących się w turystyce, artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia do konkursu: e-mail: nawsinajlepiej@pot.gov.pl, telefony: +48 605 166 002, +48 602 510 538, +48 61 849 90 40.

Więcej informacji o tym konkursie: https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/polska-organizacja-turystyczna-promuje-dobre-praktyki-w-turystyce-na-obszarach-wiejskich#n

 

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

 

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184974/Dwa-konkursy--Organizatorem--Polska-Organizacja-Turystyczna

 

11. Serwis Samorządowy PAP

Rusza EtnoPolska. Samorządowe instytucje kultury mogą aplikować o pieniądze na promocję kultury ludowej


Do 20 sierpnia Narodowe Centrum Kultury przyjmuje wnioski o dofinansowanie działań promujących kulturę ludową. Preferowane będą projekty realizowane w miejscowościach do 50 tys.mieszkańców.

W tym roku na Program "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska" rząd przeznaczył ok 7 mln zł; w kolejnych latach środki mają być większe, a zakres wsparcia poszerzony m.in. o inwestycyjne np. świetlice wiejskie, koła gospodyń wiejskich, czy OSP. Program adresowany jest m.in. do samorządowych instytucji kultury.

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreśla, że projekt jest wyjściem do Polski lokalnej, do polskiej wsi. "Wciąż mamy kłopoty z równomiernym, sprawiedliwym dostępem do dóbr kultury, do instytucji kultury, dlatego chcemy wspierać szczególnie te małe, lokalne środowiska – podkreślił podczas konferencji wicepremier Gliński.

"Program jest zakrojony bardzo szeroko i wygodnie dla uczestników, obejmuje wydarzenia kulturalne, interdyscyplinarne, filmy, rekonstrukcje, działania edukacyjne, w zasadzie wnioski można składać na najróżniejsze działania" - powiedział Gliński. "Nie chodzi tylko o artystów ludowych, których bardzo wspieramy i ludzi kultury ludowej, ale także o tzw. kulturę niematerialną, czyli promocję wszelkich zwyczajów, obyczajów wiejskich, które często są codziennością na wsi, ale są także wartością kulturową i warto to promować – wyjaśnił.

Wicepremier poinformował także, że w przyszłym roku rząd chce "znacznie zwiększyć ten program". "Będzie on podzielony na trzy poziomy, oprócz działań, które w tym roku już ruszają, czyli działań tzw. miękkich, będzie także linia inwestycyjna. Chcemy wzmacniać inwestycyjnie np. świetlice wiejskie, koła gospodyń wiejskich, czy OSP. Trzecim wymiarem będzie wsparcie zagraniczne, czyli środki na promocję polskiej kultury ludowej i kultury niematerialnej za granicą" – dodał.

"Jest to konkretne wsparcie ze strony polskiego rządu. Przeznaczyliśmy w tym roku na ten cel około 7 mln zł" – zaznaczyła inicjatorka programu wicepremier Beata Szydło.

Nowy Program Narodowego Centrum Kultury został opracowany na bazie programu Kultura – Interwencje. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Program obejmuje m.in. kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, rekonstrukcje historyczne, działania edukacyjne i animacyjne, filmy, nagrania, wydawnictwa, projekty interdyscyplinarne. Wnioski można składać od 27 lipca do 20 sierpnia 2018 r.

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

 

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184972/Rusza-EtnoPolska--Samorzadowe-instytucje-kultury-moga-aplikowac-o-pieniadze-na-promocje-kultury-ludowej

 

12. Serwis Samorządowy PAP

 

BHP w szkole. Od września szkoła będzie musiała zapewnić szafki na podręczniki


Uszczegółowione przesłanki do zwieszenia zajęć w szkołach, obowiązek zapewnienia uczniom szafek na podręczniki, co najmniej 10 minutowe przerwy - takie zmiany BHP w szkołach proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W projekcie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
„Rozwiązanie to powinno spowodować skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczyć problemy z nadmiernym obciążeniem” – podkreśla MEN.

Resort edukacji wprowadza też minimalny czas trwania przerw - co najmniej 10 minut; mają one być ponadto dostosowane do potrzeb uczniów.
„Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, gdyż długość przerw powinna być racjonalnie dostosowana do potrzeb społeczności szkolnej, np. umożliwiać spożycie drugiego śniadania i obiadu” – wskazuje MEN.

W nowej wersji rozporządzenia ma znaleźć się również obowiązek uwzględnienia w planie zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu.
Ministerstwo doprecyzowało też przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia. W przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia.

„Uczeń przebywający pod opieką szkoły nie ma możliwości dowolnego opuszczania jej w celu zakupu wody. Dodatkowo, regulacja ta może wpłynąć na zmianę nawyków żywieniowych uczniów przez zastępowanie słodzonych napojów wodą” – uzasadnia resort.

Ponadto rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Po zmianach także pozostali pracownicy szkoły powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
Projekt doprecyzowuje także szereg innych przepisów; m.in. uszczegółowia przesłanki do zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów. Wśród nich wyodrębniono: negatywne skutki zdarzeń atmosferycznych oraz przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.
Zmienione rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ma w większości wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Wyjątkiem są przepisy dotyczące długości przerw, przeszkolenia z pierwszej pomocy i uwzględniania w planie trudnych przedmiotów odpowiednio wcześnie - te mają zacząć obowiązywać od marca 2019 r.

 

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

 

Link: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184969/BHP-w-szkole--Od-wrzesnia-szkola-bedzie-musiala-zapewnic-szafki-na-podreczniki

 

13. Ministerstwo Infrastruktury

 

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza konkurs „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza polskie miasta i gminy do udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Kampania trwa od 16 do 22 września każdego roku. Ma na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców. W 2018 roku hasłem kampanii jest Multimodalność, a sloganem Przesiadaj się i jedź!
Celem Konkursu jest nagrodzenie polskich miast i gmin za inicjatywy podejmowane w ramach tegorocznej kampanii ETZT oraz wypromowanie najlepszych praktyk i osiągnięć    w jej organizacji.
Nagrody Ministra w kampanii ETZT mają charakter honorowy i będą przyznawane  w 4 kategoriach konkursowych:

 

 1. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną dla dużego miasta/gminy              
  (powyżej 50 000);
 2. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną dla małego miasta/gminy               
  (poniżej 50 000 mieszkańców);
 3. nagroda ETZT – za najbardziej innowacyjne wydarzenie;
 4. wyróżnienie ETZT – dla najbardziej aktywnego województwa.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz wzory formularzy konkursu określa Regulamin. Właściwe formularze konkursu oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich przysyłania zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie późniejszym.
Dodatkowych informacji o przebiegu konkursu udziela Maria Perkuszewska,                       tel. (22) 630 12 09, e-mail: maria.perkuszewska@mi.gov.pl.
Zachęcamy do uczestnictwa w kampanii ETZT 2018 oraz udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury!

 

Link: https://www.gov.pl/infrastruktura/ministerstwo-infrastruktury-oglasza-konkurs-polskie-nagrody-europejskiego-tygodnia-zrownowazonego-transportu

 

14. Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego

 

- Program "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska" jest wyjściem do Polski lokalnej - powiedział w piątek 27 lipca  na konferencji prasowej w KPRM wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Od dzisiaj Narodowe Centrum Kultury przyjmuje wnioski do programu. Warsztaty, wystawy, filmy czy festiwale przedstawiające unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego mają wzmacniać lokalną tożsamość kulturową. Program zainicjowała wicepremier Beata Szydło, która również uczestniczyła w konferencji.

 

„Chcemy wspierać małe, lokalne środowiska”

- Program EtnoPolska to (...) wyjście do małych miejscowości, do Polski lokalnej, do polskiej wsi, czyli realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Wciąż mamy kłopoty z równomiernym, sprawiedliwym dostępem do dóbr kultury, do instytucji kultury, dlatego chcemy wspierać szczególnie te małe, lokalne środowiska – podkreślił podczas konferencji wicepremier Gliński.

Ocenił, że jest to również program, który pokazuje dobrą współpracę w rządzie, ponieważ został zainicjowany przez byłą premier Beatę Szydło.

- Program jest zakrojony bardzo szeroko i wygodnie dla uczestników, obejmuje wydarzenia kulturalne, interdyscyplinarne, filmy, rekonstrukcje, działania edukacyjne, w zasadzie wnioski można składać na najróżniejsze działania - powiedział minister kultury.

Wicepremier poinformował także, że w przyszłym roku rząd chce "znacznie zwiększyć ten program". "Będzie on podzielony na trzy poziomy, oprócz działań, które w tym roku już ruszają, czyli działań tzw. miękkich, będzie także linia inwestycyjna. Chcemy wzmacniać inwestycyjnie np. świetlice wiejskie, koła gospodyń wiejskich, czy OSP. Trzecim wymiarem będzie wsparcie zagraniczne, czyli środki na promocję polskiej kultury ludowej i kultury niematerialnej za granicą” – dodał.

- Nie chodzi tylko o artystów ludowych, których bardzo wspieramy i ludzi kultury ludowej, ale także o tzw. kulturę niematerialną, czyli promocję wszelkich zwyczajów, obyczajów wiejskich, które często są codziennością na wsi, ale są także wartością kulturową i warto to promować – wyjaśnił prof. Gliński.

- Program na pewno będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem w środowiskach wiejskich, w małych miejscowościach, wszędzie gdzie tego typu projekty są realizowane - oceniła wicepremier Beata Szydło.

- Jest to konkretne wsparcie ze strony polskiego rządu. Przeznaczyliśmy w tym roku na ten cel około 7 mln zł – zaznaczyła. Podkreśliła, że  program #Etnopolska jest realizacją kolejnej deklaracji rządu ogłoszonej podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

 

„Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” – założenia programu

Nowy Program Narodowego Centrum Kultury został opracowany na bazie programu Kultura – Interwencje. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Program zakłada preferencje dla projektów realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Realizowane działania mają pomóc dostrzec unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Program jest adresowany do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury obejmuje bardzo szeroki zakres działań, m.in.:

 • wydarzenie kulturalne: kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, rekonstrukcje historyczne
 • działania edukacyjne i animacyjne, aby wspomóc wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych
 • filmy, nagrania, wydawnictwa
 • projekty interdyscyplinarne

Wnioski można składać od 27 lipca do 20 sierpnia 2018 r. Realizacją programu zajmuje się Narodowe Centrum Kultury.

Szczegóły i regulamin programu dostępne są TUTAJ

 

Link:http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/program-bdquokultura-interwencje-2018.-etnopolskardquo-wsparciem-dla-lokalnych-srodowisk-8534.php

 

15. Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego

 

Ruszył nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok

Program Gaude Polonia skierowany jest do osób posiadających obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Formalności związane z konkursem w imieniu ministra prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Osoby zakwalifikowane do programu Gaude Polonia otrzymują stypendium, w ramach którego przez pół roku przebywają w Polsce i pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury realizują swoje projekty w następujących dziedzinach: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr.

Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów:

Instytut Polski
ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

 

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

 

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:

 • obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy,
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia),
 • wykształcenie wyższe,
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie,
 • projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 roku złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.

Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 15 grudnia 2018 roku, ale nie późniejszym niż 31 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. +48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl.

 

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/ruszyl-nabor-do-programu-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-gaude-polonia-na-2019-rok-8530.php

 

 

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

 • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
 • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.