Informacja

INFORMACJE O ŚRODKACH KRAJOWYCH 04.03.2019r.

 

INFORMACJE O ŚRODKACH KRAJOWYCH 04.03.2019r.

 

1. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Rozpoczęto rekrutację na szkolenia z dostępności dla kadr organizacji pozarządowych

Od 25 lutego br. trwa rekrutacja na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami w celu świadczenia przez nie usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności. Szkolenia przeprowadzi Konsorcjum Spółdzielni Socjalnej „FADO” i Utilitia Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia koncentrują się na obszarach:

 • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych,
 • aplikacji i dokumentów cyfrowych,
 • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
 • tworzenia audiodeskrypcji,
 • przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
 • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).

Szkolenia będą realizowane od kwietnia do września br. Uczestniczyć w nich będzie co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych z całego kraju, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W każdym z 6 bloków szkoleniowych odbędą się trzy szkolenia w grupach po 12 osób. Planowane miejsca realizacji szkoleń to Warszawa, Łódź, Kraków, Olsztyn, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Katowice, Wrocław.

 
WAŻNE:

Szkolenia skierowane są do osób należących do kadr organizacji pozarządowej, której statutowa działalność obejmuje aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

 • zaangażowanych na podstawie stosunku pracy,
 • zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • należących do kadry zarządzającej organizacji.

 

Wymagane jest, aby osoby te:

 • były zgłoszone na szkolenie przez organizację pozarządową, w której są zatrudnione/zaangażowane,
 • przed dniem zgłoszenia na szkolenie nie zajmowały się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia, i chciały zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie,
 • były zdolne do wykonywania działań, do których uzyskają kompetencje w wyniku szkolenia (zdolność ta rozumiana jest jako brak barier natury fizycznej, psychicznej, umysłowej, uniemożliwiających wykonywanie audytów dostępności lub innych działań służących zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętych tematyką szkoleń).

 

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach!

Link do strony internetowej, na której prowadzona jest rekrutacja

Link do formularza zgłoszeniowego

Adres e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl

 

Informacji udziela Pani Monika Rybak, tel.: 730 268 764

 

Link: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rozpoczeto-rekrutacje-na-szkolenia-z-dostepnosci-dla-kadr-organizacji-pozarzadowych/

 

 

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, zadania pn. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, zadania pn. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”. Kwota do rozdysponowania w naborze: 6 300 000 zł.

 

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do dnia 15 marca 2019 r.

 

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 29 marca 2019 r.

 

Link:https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2500,Dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-zadania-pn-Ws.html

 

3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Nabór do Projektu „Polskie Marki Turystyczne” przedłużony!

 

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2019 r.


Nabór do Projektu „Polskie Marki Turystyczne” został przedłużony do 31 marca 2019 r.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez MSiT we współpracy z POT i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna. Projekt został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego realizacja przyczyni się do budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej, opartej o bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze oraz budowy powiązań międzynarodowych dla polskiej turystyki.

Jego celem jest również poprawa jakości zarządzania rozwojem turystyki, podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić zarządzanie i promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz on-line poprzez stronę internetową www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl.

 

Link: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8046,Nabor-do-Projektu-Polskie-Marki-Turystyczne-przedluzony.html

 

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP na 74. sesję ZO ONZ w 2019 roku

Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ we współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych zaprasza młodzież w wieku 18-25 lat do wzięcia udziału w kolejnej, szóstej już edycji konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”.

Konkurs jest częścią programu promocji współpracy polskiej młodzieży z ONZ. Stanowi zachętę nie tylko do bliższego zapoznania się z działalnością ONZ, lecz także do angażowania się oraz wypowiadania w sprawach publicznych. Laureat konkursu będzie miał możliwość wzięcia udziału w pracach polskiej delegacji na 74. sesję ZO ONZ w Nowym Jorku w październiku 2019 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym zwłaszcza wymagania wobec kandydatów, zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie UN Youth Delegate of Poland.

Kontakt z organizatorami możliwy jest przez stronę internetową.

 

Link: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-mlodziezowy-delegat-onz

 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

NFOŚiGW wesprze modernizację ciepłowni. 1 marca startują nowe programy mające pomóc w walce ze smogiem

Nabór wniosków o dotacje i pożyczki w dwóch programach – pilotażowym Ciepłownictwo powiatowe oraz Energia Plus –  rozpocznie się już za kilka dni, 1 marca br. W ten sposób Narodowy Fundusz Ochrony Środowa i Gospodarki Wodnej chce się przyczynić do zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. W szczególności chodzi o poprawę jakości powietrza.

 

Program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 proc.). W tym przypadku wnioskodawcy mogą starać się o: dotacje (do 30 proc.), pożyczki preferencyjne (od 1 do 300 mln zł na 20 lat, z możliwością umorzenia) oraz pożyczki komercyjne (na zasadach rynkowych).

 

Z kolei beneficjentami programu priorytetowego Energia Plus mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano: dotacje (ale tylko dla technologii ORC), pożyczki preferencyjne (od 1 do 300 mln zł na 15-20 lat, z możliwością umorzenia) oraz pożyczki na zasadach rynkowych. To program, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakres wsparcia w obydwóch programach to możliwość dofinansowania przedsięwzięć skupiających się na: ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery; zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych; poprawie efektywności energetycznej; nowych źródłach ciepła i energii elektrycznej; modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz energetycznemu wykorzystaniu zasobów geotermalnych.

 

Oba nabory zakończą się 20 grudnia 2019 r. Na ich realizację przewidziano łącznie 4,5 mld zł, w tym 500 mln zł na pilotaż Ciepłownictwo powiatowe oraz 4 mld zł na Energię Plus.

 

Link: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1371,nfosigw-wesprze-modernizacje-cieplowni-1-marca-startuja-nowe-programy-majace-pomoc-w-walce-ze-smogiem.html

 

6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Nabór wniosków 2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 

Cel programu

1) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.
2) Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15.02.2019 r. do 30.06.2020 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Pożyczka

Informacje szczegółowe

Intensywność dofinansowania:

 1. dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów całkowitych projektu a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności;
 2. dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Warunki dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 1. oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 2. okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 3. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
 4. w uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 5. warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,
 6. pożyczka nie podlega umorzeniu,
 7. w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,

Dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej:

 1. oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 2. maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2),
 3. pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),
 4. w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok,
 5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania,
 6. warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ

 

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Beneficjenci

 1. beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego;
 2. podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

 

Wartość alokacji dla całego programu priorytetowego

Planowana łączna alokacja do  682 166 tys. zł, jest zgodna z aktualnym planem wdrażania dla programu priorytetowego i wynosi:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – 0 zł;
 2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 682 166  tys. zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

 

Link:http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-projektow/nabor-wnioskow-2019/

 

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

 

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.03.2019 r. do 28.05.2019 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02 -673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt „O” wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną, wraz z wymaganymi załącznikami

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.05.2019 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 28.05.2019 r o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 2. w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016 - 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej  wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

200  mln PLN,

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

 

Link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/

 

8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Informacja o naborach wniosków w ramach:


-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;

-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

 

Stan na dzień  04.03.2019 r.

 

Link: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html

9. Portal Samorządowy

 

Samorządy dostaną dofinansowanie na wsparcie niepełnosprawnych

Podpisałam pierwszy program, który finansowany będzie ze środków funduszu solidarnościowego. Chodzi o usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Jest to program adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do 75 roku życia - poinformowała minister. Z programu będą mogły korzystać samorządy, które otrzymają wsparcie, do poziomu 50 proc. na świadczone usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze - poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

 

 • Planujemy przeznaczyć 60 mln zł na realizację programu dotyczącego usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poinformowała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.
 • Kolejne 60 mln na realizację zadań dołożą samorządy - dodała.
 • Skoro mówimy, że z naszej strony jest 60 mln zł to znaczy, że po udziale samorządów
  i włożeniu drugich 60 mln zł to dofinansowanie będzie na poziomie 120 mln zł - dodała minister.

Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Premiera minister Rafalska przypomniała, że w maju ubiegłego roku rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Opiera się on na trzech filarach: solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus".

1 stycznia weszła w życie ustawa o funduszu solidarnościowym. Źródłem przychodów funduszu jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc.
od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Minister Rafalska podkreśliła, że w ramach nowej regulacji resort rodziny przyjął pod koniec stycznia roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Rozwiązania dotyczą
m.in. dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzenia przeznaczonych dla nich usług czy zapewnienia opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

 

Artykuł na podstawie Portalu Samorządowego

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/samorzady-dostana-dofinansowanie-na-wsparcie-niepelnosprawnych,121952.html

 

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Link: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-9-4-wspieranie-gospodarki-spolecznej-2/

 

 

11. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 

Ruszył nabór w programie dotacyjnym "Niepodległa 2019" - spotkanie informacyjne w DUW

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2019 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów w ramach Programu.

Od 25 lutego Biuro przyjmuje zgłoszenia do programu dotacyjnego „Niepodległa” na działania w 2019 roku. Instytucje mogą skorzystać z dofinansowania do 100 tys. zł na projekt, a w budżecie zarezerwowano 8 mln zł na cały program. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do 26 marca do godziny 15.59, a dofinansowane zadania będą mogły być realizowane od 17 maja do 20 listopada 2019 roku.

Link: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15181,Ruszyl-nabor-w-programie-dotacyjnym-quotNiepodlegla-2019quot-spotkanie-informacy.html

 

12. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.

Informujemy, że na podstawie art. 33 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, Minister Infrastruktury w terminie do 31 marca 2019 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych. Zgodnie z art. 32 ustawy, dofinansowanie ze środków Funduszu może być przekazane wyłącznie na zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, uchwalonego przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).

Wnioski mogą być składane przez właściwego zarządcę drogi, w ciągu której ma się znajdować zadanie mostowe objęte tym wnioskiem. Wniosek należy sporządzić według załączonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć:

1. czytelną mapę poglądową,

2. decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

3. potwierdzoną kopię uchwały budżetowej, potwierdzającej posiadanie środków na sfinansowanie

udziału własnego w realizacji inwestycji.

4. docelowy projekt stałej organizacji ruchu (w oparciu o § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 oraz z 2016 r. poz. 314))

Wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część wniosku.

Wnioski o dofinansowanie zadań mostowych należy składać w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury, bądź też wysłać pocztą na adres ministerstwa z dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie z FDS – zadanie mostowe”.

Link: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

 

13. Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”.

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania

fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym,

mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

3. Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego realizacji kilku zadań należących do tej samej grupy inwestycji (np. 2 boiska przy 2 różnych szkołach lub remont dwóch różnych obiektów, użytkowanych przez różne kluby). Nie jest natomiast możliwe złożenie jednego wniosku zawierającego zadania inwestycyjne przypisane do różnych grup zadań (np. budowa przyszkolnej sali gimnastycznej
i remont zaplecza klubu). W takich przypadkach Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch odrębnych (lub większej ilości) wniosków o dofinansowanie – osobnego dla każdej z ww. grup.

W ramach Programu nie będzie możliwe dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych, stref relaksu oraz sprawnościowo-zręcznościowych placów zabaw. Tego typu zadania, dofinansowywane będą
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, dla którego ogłoszony został osobny nabór wniosków inwestycyjnych.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi: 10 mln zł - kwota ta dotyczy jedynie transz dofinansowania, zaplanowanych
do wydatkowania w 2019 r., a nie całości środków, które przyznane zostaną w ramach bieżącej edycji programu i wypłacane będą w latach kolejnych.

W przypadku zwiększenia środków na realizację programu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia o programie.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną
i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 4 marca do 31 marca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa
w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Infrastruktury Sportowej

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

Link: https://fundusze.ngo.pl/287735-progrmam-msit-sportowa-polska-program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2019.html

 

14. Fundusze NGO

 

Mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł dla młodych NGO, grup nieformalnych i samopomocowych z Dolnego Śląska. Drugi nabór wniosków: od 1 do 16 marca 2019 roku.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 realizują: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

Jest programem dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

DFMI to dotacje do 5.000 zł i wsparcie merytoryczne na rzecz zwiększania aktywizacji młodych organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych na terenie województwa dolnośląskiego.

PROGRAM REALIZUJĄ TRZY WROCŁAWSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA

CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH TRATWA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Jeśli mieszkacie na terenie Dolnego Śląska, możecie stworzyć:

1. GRUPĘ NIEFORMALNĄ, która:

- składa się ona z minimum trzech pełnoletnich osób,

- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska,

- chce wspólnie realizować działania dla społeczności lokalnej na terenie województwa dolnośląskiego.

2. GRUPĘ SAMOPOMOCOWĄ, która:

- składa się ona z minimum trzech pełnoletnich osób,

- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska,

- chce wspólnie działać na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków swojej grupy.

Działacie w MŁODEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, która:

- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację,

- ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska,

- ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę, szukacie na nią funduszy i dodatkowego wsparcia? Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze    do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Dofinansowanie działań: maksymalna kwota na projekt 5000 zł.

Co wspieramy: działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności

i powinny być realizowane na terenie Dolnego Śląska.

Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się   ze społecznym zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy i inspirujący.

Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży,  seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp.

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 1-16 marca 2019 roku

Link: https://fundusze.ngo.pl/254956-dolnoslaski-fundusz-malych-inicjatyw-mikrodotacje-do-5-000-zl.html oraz https://maleinicjatywy.pl/

 

15. Fundusze NGO

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 18 lutego – 25 marca 2019 r.

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w 2 ścieżkach, w zależności od poziomu doświadczenia wnioskodawcy:

· W ścieżce A – od 20 000 zł do 35 000 zł (słownie: od dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy złotych).

· W ścieżce B – do 8 000 zł (słownie: do ośmiu tysięcy złotych).

Łącznie rozdysponowana zostanie ponad 460 tys. zł. Projekty będą mogły być realizowane w terminie 1 maja – 30 listopada 2019 r.

Więcej szczegółów, w tym regulamin, link do generatora wniosków, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r.

Link: https://fundusze.ngo.pl/287520-edukacja-globalna-regranting-dla-organizacji-pozarzadowych.html

 

16. Fundusze NGO

 

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych
i podstawowych do Programu „Klasa”. Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce
i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.

_– Program „Klasa” to nie tylko wsparcie materialne. Nasi stypendyści podkreślają, że dzięki nauce
w dużym mieście mogli rozwinąć swoje zainteresowania i pasje, a także poznać niezwykłych ludzi
i nawiązać przyjaźnie, które utrzymują się po ukończeniu szkoły. „Klasa” to przede wszystkim szansa na lepszy start w dorosłość. Dobra edukacja daje większe szanse na wybór wymarzonych studiów w kraju i zagranicą, a życie w dużym ośrodku akademickim zapewnia ofertę kulturalno-naukową niedostępną w mniejszych miejscowościach. To dlatego od wielu lat współpracujemy ze świetnymi liceami, które razem z nami otaczają młodzież kompleksową opieką, aby tworzyć jej warunki do rozwoju na najwyższym poziomie – _mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Menedżer ds. projektów społecznych
i członek Zarządu z Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową
(w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen
z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny.

Ogólnopolski Program Stypendialny „Klasa” prowadzony przez Fundację BGŻ BNP Paribas to jeden
z najdłużej działających programów w Polsce. W ciągu 16 lat skorzystało z niego 700 uczniów z 300 miejscowości.

Link: https://fundusze.ngo.pl/287471-rekrutacja-absolwentow-szkol-gimnazjalnych-i-podstawowych-do-programu-klasa.html

 

 

17. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie
i zawodowo – edycja 2019”.

 

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte uzupełniające konkursy ofert
i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 1,95 mln zł. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

4 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

• Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie
i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych
i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

• Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne
i terapeutyczne.

• Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych
w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Link: https://fundusze.ngo.pl/288081-uzupelniajace-konkursy-mrpips-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2019.html

 

18. „Wspieranie działań archiwalnych 2019”

 

Do 28 marca br. można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, mającym na celu ochronę bezcennych materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł.

Celem organizowanego już po raz siódmy konkursu jest ochrona dziedzictwa kulturowego
i historycznego znajdującego się w zasobach organizacji pozarządowych i innych upoważnionych w regulaminie konkursu podmiotów. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty obejmujące działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem archiwaliów z zasobu oferenta.

- Projekty realizowane dzięki wsparciu z konkursu przyczyniają się do zabezpieczenia bezcennych materiałów o znacznej wartości historycznej, materiałów często do tej pory nigdzie nie udostępnianych, lub niedawno odkrytych – mówi dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. – Nasi beneficjenci przechowują w swoich zasobach prawdziwe skarby stanowiące kopalnię wiedzy dla badaczy i historyków. Poddane właściwemu opracowaniu i zabezpieczeniu mogą zostać włączone do obiegu naukowego i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców.

Od 2016 r. dotacje na ratowanie bezcennych zasobów archiwalnych otrzymało blisko 80 beneficjentów. W ubiegłych edycjach, wśród poddanych opracowaniu, konserwacji i zabezpieczaniu archiwaliów, znalazły się m.in. rękopisy, księgi, pergaminy, fotografie, mapy, nagrania dźwiękowe, materiały ze spuścizn ludzi kultury i nauki. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków wynosi ponad 3 mln zł.

Wśród laureatów konkursu z lat ubiegłych znaleźli się m.in.:

 1. Konwenty Bonifratrów w Cieszynie, Prudniku i Zebrzydowicach, gdzie kompleksowej konserwacji poddano 9 wyjątkowych rękopisów oprawnych pochodzących z XVII, XVIII i XIX wieku. Z efektami prac można zapoznać się na stronie NDAP:
 2. Archiwum Jezuitów w Kłodzku, gdzie zinwentaryzowano zbiór dokumentów datowanych od XIII w. i poddano konserwacji 33 średniowieczne pergaminy. Więcej
 3. Fundacja Ośrodka Karta, gdzie opracowano m.in. spuściznę Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 prywatne kolekcje fotograficzne. Szczegółowe informacje
 4. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, gdzie kolejny etap konserwacji przeszły średniowieczne archiwalia kościelne odnalezione 3 lata temu w archikatedrze gnieźnieńskiej. Więcej o efektach prac
 5. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie opracowano i udostępniono drugą część spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego. Szczegółowe informacje

Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków upływa 28 marca 2018 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu, jego regulamin oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Link: https://fundusze.ngo.pl/288118-ratujemy-archiwalia-rusza-kolejna-edycja-konkursu-wspieranie-dzialan-archiwalnych.html

 

19. Fundusze NGO

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

22 lutego, o godzinie 12:00, rozpoczął nabór wniosków w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO. Zapraszamy do udziału w konkursach!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne, a także wspieranie rozwoju porozumień/platform współpracy.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 26 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 • dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000 zł do 200 000 zł,
 • w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000 zł,
 • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 • mail: proo@niw.gov.pl
 • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Link: https://fundusze.ngo.pl/287737-proo-2019-kolejne-konkursy.html

 

20. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs  pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”

I.    Konkurs ogłoszony jest w związku z: art. 8a i 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

II.    Celem konkursu jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

III.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu:

3 000 000 zł (trzy miliony złotych).

IV.    Rodzaje zadań:

W ramach konkursu preferowane będą zadania w sferze bezpieczeństwa.

V.    Wysokość pomocy finansowej:

Do 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania własnego gminy.

VI.     Kryteria oceny wniosków:

1.    Ocena formalna wniosków.

2.    Ocena merytoryczna wniosków.

Premia punktowa będzie przyznawana w zależności od uwzględnienia w projekcie jednego

z poniższych elementów:

1.    budowa i przebudowa chodników przy drogach lokalnych,

2.    oświetlenie dróg i chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną),

3.    budowa i przebudowa przejść dla pieszych (obejmująca m.in. azyle drogowe, oznakowanie
i oświetlenie),

4.    budowa i przebudowa parkingów,

5.    budowa i przebudowa zatok przystankowych.

Zawarcie w projekcie elementu nr 1 oznacza przyznanie 15 pkt. premiujących, zaś jednego  
z elementów od 2 do 5 – 10 pkt. Natomiast za każdy kolejny element otrzymać będzie można po 1 punkcie.

Dodatkowe punkty można uzyskać także w zależności od:

1) wpisania projektu do programu rewitalizacji i realizowania go na obszarze rewitalizacji lub wpisania do planów odnowy miejscowości lub dokumentów równorzędnych – 2 pkt.,

2) procentowego poziomu dofinansowania Województwa Dolnośląskiego w relacji do deklarowanego budżetu zadania:

•    do 54,99% - 4 pkt.,

•    55,00-59,99 - 3 pkt.,

•    60,00-64,99% - 2 pkt.,

•    65,00-70,00% - 1 pkt,

•    70,01-75,00% - 0 pkt.

VII.    Dofinansowanie:

Pomoc udzielana jest gminie w wysokości do 75% wartości projektu w formie zaliczki.  Maksymalna wysokość wsparcia dla gminy może wynieść 150 000 zł. Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 25% wartości projektu.

Z dotacji rozwojowej mogą być finansowane projekty nowe, a także już rozpoczęte (realizowane), których zaawansowanie finansowe oraz merytoryczne (działania) w dniu składania wniosku
o dofinansowanie nie przekroczyło 50%. Jeżeli w ramach realizowanego projektu gmina poniosła wydatki we wcześniejszych latach budżetowych, mogą być one traktowane tylko jako wkład finansowy gminy.

Dopuszcza się możliwość współfinansowania inwestycji z innych środków (z wyjątkiem środków unijnych i innych dotacji z budżetu województwa) przy zachowaniu wymaganego, procentowego wkładu własnego gminy.

VIII.    Terminy i miejsce składania ofert:

1.    Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia Formularza Wniosku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2.    Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce: Rozwój Regionalny/Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019/Dokumenty do pobrania.

3.    Wersję edytowalną wypełnionego Formularza Wniosku należy przesłać na adres: dfpr@dolnyslask.pl.

4.    Wypełniony Formularz Wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWD)

w terminie do dnia 8 marca 2019 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Gospodarki

Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

z dopiskiem: DFPR 2019.

Link: http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/dolnoslaski-fundusz-pomocy-rozwojowej-2019/aktualnosci/

 

21. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony II nabór wniosków do programu Ochrona zabytków na 2019 rok.

Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2019 r., z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 regulaminu programu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Wytycznymi do oceny wniosków oraz realizacji zadań
w ramach programu Ochrona zabytków na rok 2019 błędem formalnym jest złożenie wniosku na zadanie, które zostało poddane ocenie w I naborze.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad.pl

 

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/ochrona-zabytkow.php

 

22. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Wspieranie działań muzealnych.

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.

Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Kontakt:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

ul. Goraszewska 7,

02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Koryna Dylewska – tel. (22) 25-69-632, kdylewska@nimoz.pl

Ewa Walicka – tel. (22) 25-69-628, ewalicka@nimoz.pl

Konrad Jaśczak – tel. (22) 25-69-631, kjasczak@nimoz.pl

Monika Czartoryjska – tel. (22) 25-69-629, mczartoryjska@nimoz.pl

 

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/wspieranie-dzialan-muzealnych.php

 

 

 

23. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.

Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Dziedzictwa Kulturowego

l. Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Jakub Salas Arieta tel. 22 42-10-352, jsalas@mkidn.gov.pl

Ewa Zapolska-Pilich - tel. (22) 42-10-406, ezapolska@mkidn.gov.pl

Roman Wojno - tel. (22) 42-10-407, rwojno@mkidn.gov.pl

 

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 
SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM METODY

PRINCE 2® ORAZ  AGILE PM®

 

Po raz pierwszy  na terenie powiatu dzierżoniowskiego  możemy zaproponować  Państwu  szkolenia   dotyczące  profesjonalnego  zarządzanie projektami  z wykorzystaniem metody  Prince 2® Foundation  oraz Agile PM®  Foundation.

Metody te są  jednymi  z najpopularniejszych   podejść do zarządzania w Europie.  Zdobyte podczas nich umiejętności mogą zostać wykorzystane zarówno podczas realizacji  niedużych projektów   w organizacjach pozarządowych jak skomplikowanych  procesów  realizowanych przez duże zespoły w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i w różnych branżach. Proponowane  metody  mogą zostać   także  wykorzystane w  realizacji zadań w  administracji publicznej  oraz  edukacji.  

Szkolenia są  dla uczestników  bezpłatne, organizatorzy zapewniają:

-  wyżywienie,

-  nocleg ( w razie potrzeby),

-  materiały szkoleniowe

Warunki jakie trzeba spełnić  wziąć udział w szkoleniach

- ukończone 18 lat,

- nie prowadzenie działalności gospodarczej,

- nie pobieranie  nauki,

- zamieszkiwanie na terenie  powiatu dzierżoniowskiego.  

Nie ma znaczenia posiadane wykształcenie  oraz wykonywany zawód.

 

Zgłoszenie na szkolenie wymaga formy  pisemnej – wypełnienia formularza zgłoszeniowego i  przesłania go  do Fundacji Dobrych  Działań na adres: szkolenia@fundacjadobrychdzialan.org

 

Formularz zgłoszeniowy,  kontakt, więcej informacji:

Fundacja Dobrych Działań  

Ząbkowice Śl. ul. 1 Maja 7  p. 17 ( II piętro ),

 tel. 606333989 – Bożena Wójcicka

email: szkolenia@fundacjadobrychdzialan.org

http://fundacjadobrychdzialan.org/projekty/

 

Terminy najbliższych szkoleń w powiecie dzierżoniowskim:

 29-31 marca 2019, 5-7 kwietnia  2019 - zgłoszenia  do 7 marca 2019r. 

5-7 kwietnia 2019, 12-14 kwietnia 2019r. – zgłoszenia do 14 marca 2019r.  

 

Kolejne zgłoszenia przyjmowane  będą  w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Liczba miejsc ograniczona. Planowany termin zakończenia projektu maj 2019r.

 

Harmonogram szkoleń:

Piątek 1500-2000

Sobota 800 - 1700

Niedziela  800-1700

 

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

 • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
 • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.