Odpady komunalne (Śmieci)

Ważna informacja

Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019 r. od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 27 zł miesięcznie od mieszkańca.

Mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów na swoich nieruchomościach. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów nie muszą zmieniać deklaracji.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z rachunkami za 2020 r. otrzymają wszyscy mieszkańcy gminy do końca lutego. Przypominamy, że opłata „za śmieci” jest kwartalna a termin pierwszej płatności przypada na 10 marca 2020 roku. Zgodnie z nową ustawą w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. 54 zł miesięcznie od mieszkańca. Przypominamy, że worki do segregacji należy pobrać z Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Słowiańskiej 13 w Łagiewnikach.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Zgodnie z art. 24 e ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2017.328 t.j.) Wójt Gminy Łagiewniki zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie BiP.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020


e1

e2

Decyzja

Informacja - tabelka dla GMINY


 

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2016 r. uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:

- Obowiązująca Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

WAŻNE TELEFONY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Łagiewniki:

74 6633409 - wszelkie reklamacje, zgłoszenia braku wywozu, wywóz nieterminowy, informacje dotyczące np. segregacji, zasad nowego systemu, informacje o wywozie itp.
74 6633434 – sprawy deklaracji, zmiany danych w deklaracjach, bloczki na opłatę,
74 6633405 – sprawy opłat, nadpłat, upomnień, windykacji.

Firma zajmująca się wywozem śmieci na terenie Gminy Łagiewniki od 01 stycznia 2014 roku:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13, tel. 74 8939364, fax. 74 8940092, e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl http://www.zuk-lagiewniki.pl