Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia projektu Europejskiego Zielonego Ładu

,,Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia projektu Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań nowej polityki wzrostu dla Europy. Opiera się ona na celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu, i w ochronę środowiska.


Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiający Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego.

Subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią Województwa Wielkopolskiego, obszarów rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. Tym samym znalazła się w nim ziemia dzierżoniowska.

Fundusz będzie wspierał dywersyfikację gospodarczą i restrukturyzację objętych finansowaniem regionów. Oznacza to wsparcie inwestycji produkcyjnych w małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzenie nowych firm, badania i innowacje, odbudowę środowiska, czystą energię, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników, pomoc w poszukiwaniu pracy i programy dla osób poszukujących pracy, a także przebudowę istniejących instalacji wysokoemisyjnych, jeżeli inwestycje takie prowadzą do znacznej redukcji emisji i ochrony miejsc pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadza analizę zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Ogłoszony został już nabór wstępnych propozycji projektów (
lista projektów).

Zachęcamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu do zgłaszania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego potrzeb w opisanym powyżej zakresie.
  

 

 

źródło: https://dzierzoniow.pl/pl/news/35-miliarda-na-fundusz-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji ‘’