ŚRODKI KRAJOWE STAN NA 15.06.2020r.

EDUKACJA I SPRAWY SPOŁECZNE

 

1. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

    1. o dodatkowym konkursie ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" 2020

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach MODUŁU III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dot. placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk dla os. bezdomnych i ogrzewalni).

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art.  3 ust.3 pkt.1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Kwota dotacji nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu.

Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 1 500 000 złotych.

Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 3 lipca 2020 r.

 

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-konkursie-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-2020

 

2. Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych.

 

Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór projektów na realizację działania przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” (Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych).

 

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych lokalnej społeczności jest utrudnione. Inicjatywa ma także za zadanie wspierać kina, które bardzo silnie odczuły kryzys związany z pandemią COVID-19 oraz, co za tym idzie, zmianę doświadczeń związanych z kinem.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, działanie skupi się na:

- Testowaniu nowych sposobów doświadczania kina w związku z kryzysem epidemicznym oraz tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych, w szczególności dotyczących współpracy między kinami i platformami VOD;

- Rozwoju widowni i budowaniu społeczności poprzez interaktywne doświadczenia (oferując szeroki zakres działań kulturalnych i edukacyjnych).

Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma przyczynić się m.in. do: rozwoju innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących współpracę między kinami, a także z innymi operatorami w sektorach kultury i kreatywnych, w tym platformami VOD; rozwoju nowych modeli biznesowych angażujących zarówno obecnych widzów, jak i nowych odbiorców (zwłaszcza młodych ludzi) poprzez oferowanie wysokiej jakości różnorodnych europejskich treści kreatywnych; wsparcia innowacyjnych doświadczeń związanych z filmem, prowadzących do opracowania nowych modeli kulturowych, w szczególności w obszarach o ograniczonej infrastrukturze kulturalnej lub miejscach szczególnie dotkniętych kryzysem epidemicznym; wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych poprzez innowacyjne działania, uwzględniające skutki kryzysu epidemicznego i wpływające na odnowienie doświadczeń kinowych zarówno w wymiarze rzeczywistym, jak i wirtualnym; wzmocnienia współpracy transgranicznej między operatorami kin, platformami VOD oraz innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej lub miejscach szczególnie dotkniętych kryzysem epidemicznym.

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 1,5 mln euro. Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Termin aplikowania upływa 7 sierpnia 2020 r.

 

Link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities

 

3. Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

 

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

 

Pula środków na dotacje: 1 milion złotych.

 

O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:

- starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,

- mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,

- są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Proponowane dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

 

Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Terminy przyjmowania wniosków:

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020.

Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.

Procedura przyznawania dotacji

Wnioski oceniane są przez komisję funduszu złożoną z pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.

 

Wnioski przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl

 

Link: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/

 

3. Ponad 150 propozycji zajęć dla uczniów – ruszyły „Muzealne zielone szkoły”

 

Ponad 150 propozycji zajęć z zakresu historii, języka polskiego, przyrody, historii sztuki i plastyki przygotowały instytucje prowadzone i współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Muzealne zielone szkoły” to oferta skierowana do placówek oświatowych, które ze względu na sytuację epidemiczną nie mogą realizować programu w ramach tradycyjnych tzw. zielonych szkół. Zajęcia zostały przygotowane z uwzględnieniem podstawy programowej oraz z podziałem na kategorie wiekowe. Zachęcamy do udziału!

 

Akcja „Muzealne zielone szkoły” ma nie tylko pomóc nauczycielom w realizacji programu nauczania w interesujący dla młodego pokolenia sposób, ale także skierować uwagę dzieci i młodzieży na instytucje kultury jako bogate źródło różnorodnej wiedzy oraz uświadomić im wagę dziedzictwa narodowego.

Wśród proponowanych zajęć, z których mogą korzystać placówki oświatowe w kraju i zagranicą, są m.in. lekcje online, pakiety edukacyjne zawierające materiały filmowe dla uczniów wraz z zadaniami i scenariuszami zajęć dla nauczycieli, warsztaty online, warsztaty maturalne, webinaria skierowane do maturzystów, e-learningi, cykl zajęć plastycznych, prezentacje mulitmedialne, teczki edukacyjne z kartami zadań.

Oferta zajęć obejmuje następujące instytucje:

- Muzeum Historii Polski

- Zamek Królewski w Warszawie

- Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

- Muzeum Narodowe w Warszawie

- Państwowe Muzeum na Majdanku

- Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

- Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

- Muzeum Narodowe we Wrocławiu

- Zamek Królewski na Wawelu

- Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

- Muzeum Sztuki w Łodzi

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

- Muzeum II Wojny Światowej

- Muzeum Zamkowe w Malborku

- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

- Narodowy Instytut Dziedzictwa

- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

- Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Szczegółowe informacje i linki do poszczególnych ofert można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/kultura/ponad-150-propozycji-zajec-dla-uczniow--ruszyly-muzealne-zielone-szkoly