ŚRODKI KRAJOWE STAN NA 20.04.2020r.

ŚRODKI KRAJOWE STAN NA 20.04.2020r.

EDUKACJA, SPORT, KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE

    1. Ministerstwo Sportu

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu EDYCJA 2020

 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu, mogą się ubiegać:

1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej;

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

1. Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów: 1) inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;

2) baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;

3) baza sportowa polskich związków sportowych, służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej;

4) infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych, niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;

5) infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych, umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;

6) zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;

7) zadania inwestycyjne Polskiego Laboratorium Antydopingowego;

8) inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

 

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem:

1) zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków kwalifikowanych,

2) zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% wydatków kwalifikowanych,

3) zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Sportu, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy lub Polskie Laboratorium Antydopingowe – do 99% wydatków kwalifikowanych.

 

Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest dwuetapowa, w zależności od stanu przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji:

1) dla zadań inwestycyjnych będących w planach do realizacji (np. prace koncepcyjne lub etap opracowywania dokumentacji projektowej) obowiązują dwa etapy (I etap – Plan Wieloletni i II etap – Plan Roczny) ubiegania się o dofinansowanie,

Nabór zgłoszeń do Planu Wieloletniego prowadzony jest przez cały rok

2) dla zadań przygotowanych do realizacji obowiązuje tylko II etap – Plan Roczny  - termin do 15 maja 2020 r.

Zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Planu Rocznego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Link: https://www.gov.pl/web/sport/program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu