Wójt Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !!!

 

Wójt Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do dnia 30 września 2020 r.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łagiewniki:

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach o/Łagiewniki, nr: 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki, okresu za jaki  dokonano opłaty oraz proszę wpisać rodzaj kategorii zezwolenia np: A, B, C.

 

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

 

W przypadku niedokonania opłaty III raty w odpowiedniej wysokości i terminie do 30 września 2020 r. zezwolenie wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30 % tej opłaty.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.