Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od 1 lipca nowe obowiązki

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piec, kominek, pompa ciepła etc.) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach (wnioski w załącznikach).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

 

 

Pliki do pobrania:

Informator

Instrukcja

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

1
0