ZASADY BEZPIECZNEGO TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

   Transport obejmuje czynności związane z przemieszczeniem surowców, materiałów, wyrobów gotowych lub urządzeń technicznych. Pracami transportowymi są czynności: ładowanie, przeładowywanie, rozładowywanie, przenoszenie, przewożenie i przesuwanie. Przemieszczanie przedmiotów (ciężarów) może odbywać się po drodze poziomej lub pionowej.

    Transport poziomy i pionowy wykonuje się ręcznie lub za pomocą zmechanizowanych środków transportowych (transport ręczny i zmechanizowany).

    Przyczyną powstania wielu wypadków jest transport ciężkich i nieporęcznych przedmiotów w gospodarstwach rolnych.

 

                                                           Transport ręczny

 

    Transport ręczny (przenoszenie, podnoszenie, przesuwanie, ładowanie przedmiotów o różnym kształcie i ciężarze) jest bardzo niebezpieczny z powodu, iż ruch ciężkich przedmiotów odbywa się w bezpośredniej bliskości człowieka.

    Wypadkami charakterystycznymi dla transportu ręcznego są: przytłuczenia i skaleczenia rąk lub palców, zmiażdżenie stóp, złamania kończyn oraz urazy barku i kręgosłupa spowodowane podnoszeniem nadmiernych ciężarów.

      Aby zmniejszyć liczbę wypadków oraz uczynić pracę lżejszą należy dążyć do zamiany transportu ręcznego na transport mechaniczny. Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy transporcie ręcznym należy:

a) stosować bezpieczne opakowania i właściwie je używać,

b) używać narzędzia i urządzenia pomocnicze, ułatwiające pracę i zapewniające bezpieczeństwo,

c) stosować ochrony osobiste dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy,

d) stosować właściwe metody transportu ręcznego,

e) właściwie organizować i utrzymywać ścieżki i drogi transportu na terenie gospodarstwa.

                                                             

                                                               Transport mechaniczny

 

      Mechanizacja transportu powoduje przyspieszenie pracy, wzrost wydajności, jej ułatwienie oraz poprawę bezpieczeństwa. Stosowanie maszyn, pojazdów i urządzeń mechanicznych w gospodarstwie jest wyrazem postępu technicznego. Większość wypadków w trakcie transportu mechanicznego ma miejsce w trakcie załadunku i rozładunku ciężarów na pojazdy.

        Typowe wypadki przy pracy przy transporcie tego rodzaju to: upadek ciężaru z haka wskutek złego zawieszenia, upadek ciężaru wskutek urwania się liny lub łańcucha, rozsypanie się lub rozlanie ładunku, uderzenie przenoszonym ciężarem o stojące w pobliżu przedmioty, niewłaściwe załadowanie i zabezpieczenie ładunku. W celu zapobiegania wypadkom przy transporcie mechanicznym należy zachowywać następujące zasady bezpieczeństwa:

a) układać ładunki i zamocować je tak, aby nie mogły się przemieszczać w trakcie transportu,

b) nie przeładowywać przestrzeni ładowanego pojazdu,

c) używać w trakcie pracy pojazdy i urządzenia sprawne technicznie

d) systematycznie kontrolować w urządzeniach dźwigowych liny, łańcuchy i haki.

 

   Przy użytkowaniu wszelkiego rodzaju dźwigów, wyciągów i suwnic należy zawsze pamiętać o bardzo ważnej tzw. „ żelaznej” zasadzie  bezpieczeństwa pracy. Zasada ta głosi, że nikt nie powinien znajdować się pod wiszącym ciężarem. Obowiązuje ona zarówno tych, którzy mogą znaleźć się pod ciężarem, jak i tych którzy kierują dźwignicami.

Drugą, również ważna zasadą transportu dźwignicami, jest obowiązkowe uwidocznianie na każdej dźwignicy jej dopuszczalnego obciążenia. Zwykle wywiesza się tabliczkę, np.  „Nośność 5 ton”

albo „Dopuszczalne obciążenie 3 tony”.

 

                                                                 

KRUS PT Strzelin

 

 

Do  opracowania artykułu wykorzystano materiały źródłowe z broszur prewencyjnych wydanych przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Artykuł zostanie zamieszczony na stronach:

www.strzelin.pl, www.kondratowice.pl, www.borow.pl, www.wiazow.pl, www.przeworno.pl, www.lagiewniki.pl