(06.12.2022 r.) - OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn.: Przeprowadzenie warsztatów dla dz