Ochrona przyrody

Na terenie gminy Łagiewniki stwierdzono występowanie zróżnicowanych gatunków fauny:

Bezkręgowce
Na terenie gminy Łagiewniki stwierdzono występowanie 4 gatunków chronionych bezkręgowców, z tego tylko jeden-motyl paź królowej (Papilo machon) jest rzadki.
Ichtiofauna
W potokach i strumieniach na terenie gminy Łagiewniki występują tylko 4 gatunki ryb: kiełb (Gobio gobio), karaś srebrzysty (Carassius auratus), śliz (Orthrias barbatulus), strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus). strzebla potokowa występuje w strumieniu Oleszna.
Płazy i gady
Zanotowano występowanie następujących gatunków płazów i gadów: traszka górska (Triturus alpestris), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), żaba trawna (Rana temporaria), żaba wodna (Rana esculenta), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), jaszczurka zwinna (Lacerta agilis).
Ptaki
W gminie Łagiewniki stwierdzono 80 stanowisk lęgowych gatunków ptaków podlegających ochronie, z tego 63 to liczne i pospolite gatunki, a 11 to gatunki rzadkie i występujące w pojedynczych parach. Pozostałe 6 to gatunki chronione, rzadkie o stałych miejscach gniazdowania. Należą do nich: bocian biały (Ciconia ciconia), łabędź niemy (Cygnus olor), derkacz, płomykówka (Tyto alba), brzegówka (Riparia riparia), remiz. Fakt iż gmina nie jest zbyt bogata w awifaunę wynika z  rolniczego charakteru gminy, braku dużych i bogatych w wodolubną roślinność zbiorników wodnych oraz ograniczona, nierównomiernie rozmieszczona powierzchnia lasów.
Ssaki
Nietoperze (Chiropetra)-naterenie gminy występują najczęściej: nocek duży, nocek wąsatek, gacek. Dość liczne skupisko wyżej wymienionych, objętych ochroną gatunków występuje w kościele w Jaźwinie. Mozna je spotkać także na obrzeżach lasów. Drobne ssaki owadożerne-kret (Talpa europaea), jeż zachodni (Erinaceus europaeus), ryjówka malutka (Sorex mintus), rzesorek rzeczek (Neomys fodiens). Ssaki drapieżne, takie jak: kuna domowa (Martes foina), gronostaj (Mustela arminea), łasica łaska (Mustela nivalis), spotyka się w niewielkiej liczbie lub pojedynczo na terenie całej gminy.
Na terenie gminy występuje 19 gatunków roślin chronionych, oznaczonych na 64 stanowiskach.
Pod całkowitą ochroną jest 9 z nich.
Północno-zachodnia część gminy łagiewniki, wchodzącą w obręb Masywu Ślęży, objęta jest granicą Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z  otuliną. W granicach gminy Łagiewniki w skład parku wchodzą obręby wsi: Jaźwina, Uliczno, Słupice, Młynica i Domaszów. Ślężański Park Krajobrazowy znajduje się w  obrębie obszaru węzłowego Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL.
Na terenie gminy Łagiewniki występuj ą dwie z VI stref o zróżnicowanym stopniu ochrony:
  • Strefa I - o najwyższych wartościach ekologicznych, obejmują kompleks leśny w północnej i północno - zachodniej części gminy, wraz z Rezerwatem "Góra Radunia"
  • Strefa IV - obejmująca obszary położone pomiędzy granicą w/w kompleksu leśnego a granicą otuliny parku, o charakterze rolniczym z zabudową wiejską oraz dużymi rozłogami użytków rolnych. Tereny te stanowią tło dla cenniejszych stref ekologiczno - przyrodniczych. Wierzchołek wzniesienia Raduni (573 m n.p.m.) zajmuje Rezerwat Przyrody "Góra Radunia" utworzony w 1958 roku, o powierzchni około 42 ha. Jest to rezerwat florystyczny.