Karty Usług

 

Lp.

Administracja

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. administracyjnych tel. 74 6633400

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz ]

2

Petycje

[ pobierz ]

 

3

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

[ pobierz ]

[ pobierz]

4

Potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

Lp.

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg

Karta usług

Dokumenty do pobrania

1

Wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

[pobierz]

[pobierz]

2

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

[pobierz]

[pobierz]

3

Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

[pobierz]

[pobierz]

4

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

[pobierz]

[pobierz]

5

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

[pobierz]

[pobierz]

6

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

[pobierz]

[pobierz]

7

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

[pobierz]

[pobierz]

8

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę z drogi publicznej

[pobierz]

[pobierz]

9

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

[pobierz]

[pobierz]

10

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków

[pobierz]

[pobierz]

11

Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

[pobierz]

[pobierz]

12

Odpłatne przejęcie sieci i wodociągów i/lub kanalizacyjnej

[pobierz]

Wniosek

Umowa

Zarządzenie

 

 

Lp.

Referat Finansów i Księgowości

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna –  Inspektor ds. wymiaru podatków - tel. 74 6633426

1

Podatek rolny od osób fizycznych

[pobierz]

 

2

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

[pobierz]

 

3

Podatek leśny od osób fizycznych

[pobierz]

 

4

Zwolnienie i ulgi ustawowe w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie

[pobierz]

 

5

Umorzenie należności podatkowych

[pobierz]

 

6

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty spłaty należności podatkowych

[pobierz]

 

15

Ulga inwestycyjna

[ pobierz]

Formularz

Podanie

Zestawienie wydatków

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. wymiaru podatków – tel. 74 6633426

7

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

[pobierz]

 

8

Podatek rolny od osób prawnych

[pobierz]

 

9

Podatek leśny od osób prawnych

[pobierz]

 

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. rachunkowości podatkowej – tel. 74 6633405

10

Zwrot nadpłaty

[pobierz]

[pobierz]

11

Zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej

[pobierz]

[pobierz]

12

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

[pobierz]

[pobierz]

13

Zaświadczenia o dokonaniu wpłaty

[pobierz]

[pobierz]

Osoba odpowiedzialna – Młodszy Inspektor ds. podatków i rachunkowości
finansowo-budżetowej – tel. 74 6633406

14

Podatek od środków transportowych

[pobierz]

deklaracja

uchwała

 

Lp.

Rada Gminy Łagiewniki

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel. 74 6633413

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[pobierz]

[pobierz]

 

Lp.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Kierownik RiOŚ - tel. 74 6633409

1

Potwierdzanie umów dzierżawy w urzędzie

[ pobierz ]

[ pobierz ]

2

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[pobierz]

Deklaracja

3

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

[pobierz]

Wniosek

Informacja

Klauzula informacyjna (RODO)

4

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

[pobierz]

Wniosek

Zgłoszenie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

5

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

[pobierz]

Wniosek

6

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

[pobierz]

Deklaracja

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – tel. 74 66 33 410

7

Dzierżawa/najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

[pobierz]

Wniosek

8

Przedłużenie umowy dzierżawy/najmu gruntów stanowiących własność gminy

[pobierz]

Wniosek

9

Rezygnacja z umowy dzierżawy/najmu/użyczenia gruntów stanowiących własność gminy

[pobierz]

Wniosek

10

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

[pobierz]

Wniosek

11

Odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę publiczną

[pobierz]

Wniosek

Osoba odpowiedzialna – Podinspektor ds. Ochrony Środowiska (pokój nr 22) tel. 74 66 33 434

12

Wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

pobierz

Wniosek

 

Lp.

Biuro Obsługi Klienta

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Podinspektor ds. obsługi BOK tel. 74 6633440

1

Organizowanie imprez masowych

 [pobierz]

[pobierz]

2

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych nie będących imprezami masowymi

 [pobierz]

[pobierz]

3

Zasady świadczenia usług w zakresie komunikowania

 [pobierz]

[pobierz]

4

Zgromadzenia publiczne

 [pobierz]

[pobierz]