Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Łagiewniki, 22 stycznia 2024 roku

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24 stycznia 2024 r. do 5 marca 2024 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu do Urzędu Gminy Łagiewniki, zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2024 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki (na załączonym druku), lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Łagiewniki (na załączonym druku),
  • elektronicznej zgłaszanej na formularzu uwag, opinii i wniosków do Urzędu Gminy Łagiewniki, zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały https://forms.gle/ZZ5Lweaut6k4ipKd8

Pozostałe formy konsultacji społecznych odbędą się w dniu 27 lutego 2024 r.:

  • spotkanie konsultacyjne z dziećmi i młodzieżą o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach,
  • warsztat diagnostyczny dla pracowników Urzędu Gminy o godzinie 10:00                        w Urzędzie Gminy Łagiewniki,
  • warsztat diagnostyczny dla Radnych Gminy o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki,
  • spotkanie konsultacyjne z Sołtysami, mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

 

Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                                       /-/ Jarosław Tyniec

1
0