Ogłoszenie Wójta Gminy Łagiewniki w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków

Gmina Łagiewniki przeprowadza inwentaryzację zabytków (dokumentacja fotograficzna) w dniach

Ogłoszenie Wójta Gminy Łagiewniki

w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt jest zobowiązany do opracowania gminnej ewidencji zabytków, która jest podstawą do sporządzania programu opieki nad zabytkami. Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

 

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.[1]

 

Z dniem 4 października 2019 r. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Tym samym zmieniony został wzór karty adresowej gminnej ewidencji zabytku. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędna jest aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i opracowanie nowych kart adresowych. Prace inwentaryzacyjne odbędą się w terminie od 28 listopada do 2 grudnia 2023 r.

 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Łagiewniki o nieutrudnianie prac dokumentacyjnych i w miarę możliwości udostępnienie obiektów zabytkowych na czas prowadzenia badań.

 

 

 

 

Informacja telefoniczna: 74 66 33 417

 

[1] Utracił moc z dniem 18.05.2023 r. w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przez dokonaniem takiego ograniczenia, na podstawie wyroku TK z dnia 11 maja 2023 r. sygn. akt P 12/18 (Dz. U. poz. 951).

0
0