Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
    o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łagiewniki na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Jeżeli urząd nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Gminy Łagiewniki

 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010

B.S Kobierzyce o/Łagiewniki

 

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „opłata skarbowa – świadczenie dla sołtysa”.

Wnioski składane przed dniem wejścia ustawy tj. 1 lipca 2023r. nie będą rozpatrywane.

Poniżej link do wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa. 

https://bip.lagiewniki.pl/a,38769,05072023-r-informacja-w-sprawie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.html

 

Urząd Gminy Łagiewniki

 

0
0