KRUS - Bezpieczna obsługa pilarek tarczowych do drewna

 

 

                       Bezpieczna obsługa pilarek tarczowych do drewna

Obsługa pilarki w gospodarstwie rolnym  wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad bhp oraz dużej koncentracji na wykonywanych czynnościach. Przed uruchomieniem pilarki należy sprawdzić jej stan techniczny. Nie można używać pilarek bez osłon i klina rozszczepiającego. Przy pracy z pilarką często dochodzi do poważnych wypadków na skutek:                                                                                                                                                                                                                                                               ● uderzenia odrzuconym przez piłę materiałem,                                                                       ● uszkodzenia rąk zębami piły,                                                                                            ● porażenia prądem, elektrycznym z powodu niesprawnej instalacji elektrycznej.                 Zagrożeniem dla zdrowia pracującego pilarką rolnika jest również nadmierny hałas          i powstający w trakcie obróbki pył drzewny.

Stanowisko pracy

Na stanowisku pracy powinien panować ład i porządek. Stanowisko powinno zapewniać swobodę ruchu operatora, z oświetleniem o odpowiednim natężeniu światła. Pilarka powinna być zabezpieczona przed zmianą położenia powodowaną drganiami lub obciążeniem. Stanowisko pracy należy wyposażyć w popychacze i dociskacze.

Osłona tarczy piły i klin rozszczepiający

Tarcza piły wystająca ponad stół, powinna być zabezpieczona górną osłoną nastawną. Ustawienie górnej osłony piły powinno być dostosowane do wysokości ciętego materiału. Dolna część piły powinna być osłonięta. Pilarka musi mieć osłonięte wszystkie elementy napędu. W pilarce do cięcia wzdłużnego powinien być zamontowany nastawny klin rozszczepiający, który zabezpiecza przed zakleszczeniem i odrzuceniem ciętego materiału. Klin powinien być grubszy od tarczy piły, ale cieńszy od rozwarcia jej zębów (tzw. rzazu). Przy cięciu materiałów o małych wymiarach oraz         w końcowej fazie cięcia wzdłużnego, należy stosować popychacze.

Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej 

Do pracy przy obsłudze pilarki należy zakładać odzież roboczą i używać obuwia z wkładką antyprzebiciową. Przy pracach w dużym zapyleniu, należy stosować maskę przeciwpyłową. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy, zawartymi w instrukcji obsługi danej maszyny.

Obsługa, konserwacja i naprawy pilarek

 Podczas pracy należy stać zawsze nieco z boku przerzynanego drewna (nie na wprost tarczy), poza strefą zagrożoną odrzutem lub wyrzutem ciętego materiału. Należy pracować spokojnie bez pośpiechu. W końcowej fazie cięcia wzdłużnego materiał można przesuwać tylko za pomocą popychaczy. Drewno  do cięcia lub już pocięte należy układać w sposób niestwarzający zagrożenia wypadkowego. Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub naprawy pilarki należy wyłączyć napęd  i odłączyć trwale zasilanie. Z uwagi na emitowany hałas należy zabronić przebywania w strefie pracy pilarki osobom postronnym, a przede wszystkim dzieciom!

                                                                                                                                                                                                           

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP. Zaistniałe zdarzenie zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego wystąpienia.

 

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.krus.gov.pl

Artykuł zostanie zamieszczony na stronach:

www.strzelin.pl, www.kondratowice.pl, www.borow.pl, www.wiazow.pl, www.przeworno.pl, www.lagiewniki.pl

 

1
0