KRUS - Wymagania bhp dotyczące maszyn rolniczych

 

Wymagania bhp dotyczące maszyn rolniczych

Prace polowe maszynami rolniczymi uzależnione są od warunków pogodowych, które określają czas ich wykonania, bez możliwości przeniesienia ich na inny termin. Prace te są wykonywane na otwartej przestrzeni, w ruchu i zmiennych warunkach pogodowych. Pracownicy w trakcie prac polowych są narażeni na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Wykonywanie prac polowych niesie ze sobą ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka lub jego ograniczenie to podstawowy cel wielu uregulowań prawnych i bezpośrednich przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy                                                          

Sprzęt rolniczy powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do użytkowania nowo zakupionego ciągnika, urządzenia lub maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a przy użytkowaniu sprzętu – ściśle przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy. Przed uruchomieniem maszyny lub urządzenia należy sprawdzić stan techniczny elementów i podzespołów.                 W czasie pracy maszyn i urządzeń niedopuszczalne jest w szczególności:                      

- zdejmowanie osłon        

- zdejmowanie lub zakładanie pasów i łańcuchów napędowych, regulowanie długości taśm, pasów lub łańcuchów  

- wykonywanie napraw i czynności konserwatorskich.                                                                                                                                                                                    

Składowanie i przechowywanie środków produkcji

Maszyny rolnicze, z wyjątkiem ciągników i przyczep rolniczych, są użytkowane jedynie w krótkim okresie wynikającym z wymagań agrotechnicznych. Pozostałą cześć roku maszyny są składowane, tj. oczekują na zastosowanie. Ze względu na warunki  bezpieczeństwa, zabronione jest składowane maszyn na ścieżkach transportowych, drogach komunikacyjnych i innych przypadkowych miejscach. Z uwagi na bezpieczeństwo osób pracujących w gospodarstwie narzędzia i maszyny  składuje się na równym utwardzonym podłożu. Zespoły robocze maszyn należy zablokować przed składowaniem w położeniu przewidzianym przez producenta. Ostre i wystające poza obrys maszyny części maszyn powinny być zdemontowane. Zaczepy maszyn jednoosiowych powinny być podparte z wykorzystaniem podpór  stanowiących ich wyposażenie fabryczne. Maszyny należy składować, aby wolne przejście wokół nich miało szerokość co najmniej 0,75 m. Ze względu na zagrożenie pożarowe maszyny rolnicze wyposażone w silniki nie mogą być składowane w pomieszczeniach przeznaczonych na magazynowanie pasz objętościowych i  innych substancji łatwo palnych.

 

 

 

Agregowanie i transport agregatów rolniczych

Prawidłowy dobór ciągnika do pracy z agregowanym narzędziem lub maszyną jest podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy agregatu. Rozpoczynając pracę ciągnikiem rolniczym, trzeba zwrócić uwagę na:                                                                                  - jego sprawność techniczną 

- wymaganą klasę uciągu       

 - odpowiednie wyposażenie, dostosowanie do danej maszyny

Przejazd z miejsca składowania  na pole powinien odbywać się po drogach dostosowanych do danego zestawu. Wybierając trasę przejazdu, należy uwzględnić: rodzaj nawierzchni, szerokość drogi, ruch innych pojazdów oraz możliwość zjazdu z drogi na pole. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do wymagań podanych przez producenta i panujących na drodze warunków. Maksymalna szerokość pojazdu rolniczego poruszającego się po drogach publicznych nie może przekroczyć 3 m, a jego wysokość 4 m. Przewóz osób na maszynach i przyczepach jest zabroniony.   W czasie jazdy po drogach publicznych bezwzględnie należy przestrzegać przepisów     o ruchu drogowym, a ciągnik musi być dopuszczony do ruchu.

 

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP. Zaistniałe zdarzenie zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego wystąpienia.

 

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.krus.gov.pl

Artykuł zostanie zamieszczony na stronach:

www.strzelin.pl, www.kondratowice.pl, www.borow.pl, www.wiazow.pl, www.przeworno.pl, www.lagiewniki.pl

 

1
0