PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

 

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

 

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

  • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
  • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

2. Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

3. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 PROJEKT - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

4. Formularz na zgłoszenie zmian: FormularzPSARDkonsultacje

5. Harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

1 i 15 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań poniżej:

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

 

 

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie.

Ponadto istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza z uwagami od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00. Złożenie formularza bezpośrednio w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz Starostwie Powiatowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach!

 

Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie  Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie      Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie    Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie      Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie

0
0