Trwają konsultacje społeczne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki

Najbliższe lata to dla naszej Gminy czas przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Stanie się to m.in. za sprawą planowanych inwestycji w obszarze komunikacji, w tym przede wszystkim dotyczących linii kolejowej łączącej Gminę Łagiewniki z Wrocławiem oraz projektowanej drogi ekspresowej S8. Odpowiedzią na te zmiany ma być wizja rozwoju przestrzennego Gminy. Na tej bazie powstanie nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokument będący fundamentem planowania przestrzennego w gminach.

Obecnie trwają prace nad wypracowaniem wizji rozwoju Gminy oraz przygotowaniem na tej podstawie Studium. Wszystko to dzieje się we współpracy urzędników z mieszkańcami podczas trwających konsultacji społecznych.

Za nami pierwszy etap. W okresie od 22.03 do 7.04.2021 odbyło się osiem otwartych spotkań dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie Gminy. Ich celem było m.in. poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem tu, omówienie obecnej sytuacji planistycznej, przybliżenie mieszkańcom znaczenia dokumentów takich jak Studium i Plan miejscowy, a także składanie wniosków do Studium przez mieszkańców.

Przed nami kolejne etapy konsultacji:

 1. W najbliższym czasie (19 maja 2021 r. ). odbędą się warsztaty

konsultacyjno-diagnostyczne „Gmina Łagiewniki 2030”

Spotkanie będzie miało na celu wypracowanie wspomnianej wizji rozwoju przestrzennego całej Gminy, zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych miejsc strategicznych oraz omówienie potencjalnych rozwiązań.

Podczas warsztatów porozmawiamy o:

 • obszarach przemysłowych przy węzłach drogi S8,
 • lokalizacji farm fotowoltaicznych,
 • planowanym rozwoju terenów przyległych do stacji PKP w miejscowościach Trzebnik i Łagiewniki,
 • modelowych rozwiązaniach małej retencji wodnej (na przykładzie stawu w Radzikowie)
 • pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy.

Na podstawie rekomendacji ze spotkania opracowane zostaną koncepcje wizualizujące wybrane rozwiązania przestrzenne.

 1. W połowie czerwca (16 czerwca 2021 r.) będą miały miejsce warsztaty

konsultacyjno-projektowe, których celem jest dalsza praca nad poszczególnymi zagadnieniami ujętymi w Studium. Skupimy się także na sformułowaniu postulatów i argumentów dla projektanta drogi ekspresowej (np. szczegóły węzłów, odległości, ukształtowania), a także będziemy zbierać opinie mieszkańców na temat rozwiązań dotyczących poszczególnych miejsc przedstawionych na koncepcjach.

 1. Pod koniec miesiąca (29 czerwca 2021 r,) odbędzie się spotkanie otwarte,

mające na celu podsumowanie procesu konsultacji.

Wtedy zaprezentowane zostaną rezultaty konsultacji dotyczących Studium, w tym:

 • wyniki prac z mieszkańcami i diagnozy potrzeb,
 • ostateczne koncepcje projektowe,
 • wnioski z diagnozy demograficznej opracowanej dla Gminy Łagiewniki.

Zapraszamy mieszkańców wszystkich gminnych miejscowości do wzięcia udziału w spotkaniach. Powiedzcie nam, jak zaplanować Studium Gminy Łagiewniki!

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.